Monitoraggio tempi procedimentali

Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013

 

Abrogato dal D.Lgs 97/2016

Documenti

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.