Tempi medi di erogazione dei servizi

Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013

 abrogato dal D.Lgs 97/2016

Tempo medio di erogazione

Nessun record presente nella tabella

Documenti

Không có tài liệu và tệp tin đa phương tiện nào trong thư mục này.